OFERUJEMY WYŁĄCZNIE PRODUKTY BEZGLUTENOWE

  • Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • zmień

Język:

Waluta:

Regulamin sklepu

1. Informacje ogólne 

1.1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym SKLEPBEZGLUTENOWY.COM.PL działającym pod adresem: http://www.sklepbezglutenowy.com.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Sprzedawcy – rozumie się przez to P.U.P. Saleko Tomasz Długoszewski  w Bilczy ul.Kryształowa 17, 26-026 Bilcza, o numerze REGON: 291109493  :, NIP: 6571184982

Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.sklepbezglutenowy.com.pl.

Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towar lub towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.

Cenie – rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotych polski i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Koszty dostarczenia Towaru).

Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską lub inne podmioty dostarczające Zamówienia złożone w Sklepie, a współpracujące ze Sprzedawcą.

Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty związane z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta.

Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożone w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku wystąpienia oczywistych błędów na stronach internetowych Sklepu, polegających na błędnym wyświetlaniu ceny lub dostępności Towaru.

1.3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 98 z późniejszymi zmianami), dalej zwana „Kodeksem Cywilnym" . Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

2. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

2.1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:

a) złożeniu Zamówienia za pomocą formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu,

b) wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza danych osobowych i do dostawy Zamówienia,

c) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.

2.2. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

2.3. Klient może dokonać rejestracji na stronie Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Ustalony przez Klienta login i hasło mają charakter poufny. 

2.4. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.


3. Realizacja Zamówień

3.1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z informacją o jego parametrach.  Klient potwierdza złożone Zamówienie przez kliknięcie w podany w treści e-maila link potwierdzający.

3.2. Złożenie i potwierdzenie przez Klienta Zamówienia na stronie Sklepu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, gdy Sprzedawca potwierdzi dostępność Towaru przez zmianę statusu zamówienia na "Przyjęte do realizacji". Klient otrzyma e-mail o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

3.3. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru regulowane są według wyboru Klienta:
a) przy dostawie Zamówienia za pobraniem;
b) przelewem na rachunek bankowy.

3.4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.

3.5. Czas realizacji zamówienia wynosi, w zależności od rodzaju zamawianego produktu, od 24h do 10 dni roboczych.

3.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia,
b) po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
c) składanych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

3.7. Sprzedawca dostarcza Klientowi Towar objęty Zamówieniem wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionego na życzenie Klienta Faktury VAT. Faktura VAT jest wystawiana pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia i niezbędnych do jego wystawienia.

3.8. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 

3.9.   Klient zamawiający Towar u Sprzedawcy zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.


4. Zasady płatności

4.1. Należność za Towar oraz ewentualne Koszty dostarczenia Towaru mogą być regulowane w jednej z form wybranych przez Klienta opisanych w pkt. 4.2 i 4.3 poniżej.

4.2. W przypadku przedpłaty realizowanej przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy przelać na rachunek bankowy P.U.P Saleko Tomasz Długoszewski ING Bank Śląski: o numerze  49 1050 1416 1000 0092 6393 3872.

4.3. Możliwa jest również płatność za pobraniem za pośrednictwem Dostawcy.

4.4. W przypadku płatności za pomocą systemu PayPal doliczana jest do całkowitej sumy płatności za zamówienie opłata manipulacyjna. Opłata ta wynosi 3% całkowitej sumy zamówienia + opłata stała w wysokości 0,80 zł.

5. Dostawa zamówionego Towaru

5.1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej lub wysyłki do Paczkomatów InPost za pośrednictwem Dostawcy.

5.2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w czasie podanym przy każdym produkcie liczonym od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Do czasu tego nie wlicza się dni wolnych od pracy. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.

5.3. W szczególnych przypadkach chwilowego braku towaru u producenta czas realizacji zamówienia może być dłuższy niż czas podany przy danym produkcie. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie, jak i o przewidywanym terminie realizacji zamówienia bezzwłocznie poinformowany. 

5.4. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym w Zamówieniu adresem, kosztami związanymi z dodatkową  Dostawą zostanie obciążony Klient. Jeżeli Klient jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

5.5. Przy dostawie Towaru Klient proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamówienia.

5.6. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Klient powinien nie przyjmować przesyłki oraz na miejscu zgłosić ten faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę, Protokołu Zwrotu.

5.7. Sprzedawca przewiduje również możliwość osobistego odbioru Towaru w punkcie handlowym Sprzedawcy. Odbiór zamówionego Towaru dokonywany jest przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.6. Zwrot oraz wymiana Towaru

6.1. Zgodnie z art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 z z późn. zm.) dalej „Ustawa”, Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru

6.2. Zwracany lub wymieniany Towar powinien być kompletny, nie być używany, nie może nosić śladów użytkowania. 

6.3. Sprzedawca zwróci należność otrzymaną za zwracany towar w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Faktura korygująca jest wystawiana
w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn producenta.

6.4. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 10 dni od dnia otrzymania Towaru przez Klienta wymienić Towar na inny. 

6.5. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę.   

6.6.  W przypadku reklamacji / zwrotu produktu uszkodzonego prosimy o dołączenie kopii Protokołu szkody sporządzonego przez kuriera.


7. Gwarancja i reklamacja towaru 

7.1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych
w Kodeksie Cywilnym. 

7.2. Klient zgłaszając reklamację wysyła Towar na adres:

P.U.P. Saleko Długoszewski Tomasz

ul. Kryształowa 17

26-026 Bilcza

7.3. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, w szczególności numer telefonu lub adres email. Podany termin, w przypadku Nabywców nie będących Konsumentami, ma jedynie charakter orientacyjny.


8. Odpowiedzialność Sprzedawcy

8.1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

8.2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.


9. Ochrona danych osobowych

9.1. Klient dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.), dalej „Ustawa  o ochronie danych osobowych”,  w celu realizacji Zamówień.

9.2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

9.3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

9.4. Administratorem danych osobowych Klienta jest All 4 Tomasz Długoszewski, Karol Długoszewski Spółka Jawna. Numer bazy danych GIODO XXXXXX i XXXXXX.


10.
 Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

2.    Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

System PayPal - Wysyłka produktów jest realizowana niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep internetowy potwierdzenia w systemie PayPal o dokonanej płatności. Proces ten trwa do około 4 godzin. W przypadku tej płatności doliczana jest do całkowitej sumy zamówienia opłata manipulacyjna. Opłata ta wynosi 3% całkowitej sumy zamówienia.

kontakt

All4 Sklep Bezglutenowy

26-026 Morawica

Bilcza ul. Szkolna 5

tel 536 406 557

info@sklepbezglutenowy.com.pl

Numer rachunku bankowego ING Bank Śląski49 1050 1416 1000 0092 6393 3872

Firma

Do 14 dni masz zawsze możliwość odesłania zamówionych produktów które nie spełniają Twoich oczekiwań.
czytaj więcej o zwrotach >

O firmie
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.