• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Regulamin sklepu i polityka prywatności

1. Informacje ogólne 

1.1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym SKLEPBEZGLUTENOWY.COM.PL działającym pod adresem: http://www.sklepbezglutenowy.com.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Sprzedawcy – rozumie się przez to

ROZANET Aneta Różańska

Ul. Górna Droga 12 m 521

02-495 Warszawa

NIP: 5241798806, REGON: 368922214Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.sklepbezglutenowy.com.pl.

Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towar lub towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.

Cenie – rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotych polski i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Koszty dostarczenia Towaru).

Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską lub inne podmioty dostarczające Zamówienia złożone w Sklepie, a współpracujące ze Sprzedawcą.

Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty związane z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta.

Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożone w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku wystąpienia oczywistych błędów na stronach internetowych Sklepu, polegających na błędnym wyświetlaniu ceny lub dostępności Towaru.

1.3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 98 z późniejszymi zmianami), dalej zwana „Kodeksem Cywilnym" . Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

2. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

2.1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:

a) złożeniu Zamówienia za pomocą formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu,

b) wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza danych osobowych i do dostawy Zamówienia,

c) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.

2.2. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

2.3. Klient może dokonać rejestracji na stronie Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Ustalony przez Klienta login i hasło mają charakter poufny. 

2.4. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.


3. Realizacja i czas zamówień

3.1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z informacją o jego parametrach.  Klient potwierdza złożone Zamówienie przez kliknięcie w podany w treści e-maila link potwierdzający.

3.2. Złożenie i potwierdzenie przez Klienta Zamówienia na stronie Sklepu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, gdy Sprzedawca potwierdzi dostępność Towaru przez zmianę statusu zamówienia na "Przyjęte do realizacji". Klient otrzyma e-mail o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

3.3. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru regulowane są według wyboru Klienta:
a) przy dostawie Zamówienia za pobraniem;
b) przelewem na rachunek bankowy.

3.4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.

3.5. Czas realizacji zamówienia wynosi, w zależności od rodzaju zamawianego produktu, od 24h do 10 dni roboczych.

3.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia,
b) po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
c) składanych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

3.7. Sprzedawca dostarcza Klientowi Towar objęty Zamówieniem wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionego na życzenie Klienta Faktury VAT. Faktura VAT jest wystawiana pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia i niezbędnych do jego wystawienia.

3.8. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 

3.9.   Klient zamawiający Towar u Sprzedawcy zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

4.0.  Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.


4. Zasady płatności

4.1. Należność za Towar oraz ewentualne Koszty dostarczenia Towaru mogą być regulowane w jednej z form wybranych przez Klienta opisanych w pkt. 4.2 i 4.3 poniżej.

4.2. W przypadku przedpłaty realizowanej przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy przelać na rachunek bankowy

Alior Bank 26 2490 0005 0000 4500 7440 0656 ROZANET Aneta Różańska Ul. Górna Droga 12 m 521 02-495 Warszawa

4.3. Możliwa jest również płatność za pobraniem za pośrednictwem Dostawcy.

4.4. W przypadku płatności za pomocą systemu PayPal doliczana jest do całkowitej sumy płatności za zamówienie opłata manipulacyjna. Opłata ta wynosi 3% całkowitej sumy zamówienia + opłata stała w wysokości 0,80 zł.

4.5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

5.5 Dostępne formy płatności:

  • przelew bankowy
  • płatność przelewy 24
  • płatność przy odbiorze
  • płatność PayPal
  • płatność Blu Media S.A.

5. Dostawa zamówionego Towaru

5.1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej lub wysyłki do Paczkomatów InPost za pośrednictwem Dostawcy.

5.2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w czasie podanym przy każdym produkcie liczonym od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Do czasu tego nie wlicza się dni wolnych od pracy. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.

5.3. W szczególnych przypadkach chwilowego braku towaru u producenta czas realizacji zamówienia może być dłuższy niż czas podany przy danym produkcie. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie, jak i o przewidywanym terminie realizacji zamówienia bezzwłocznie poinformowany. 

5.4. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym w Zamówieniu adresem, kosztami związanymi z dodatkową  Dostawą zostanie obciążony Klient. Jeżeli Klient jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

5.5. Przy dostawie Towaru Klient proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamówienia.

5.6. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Klient powinien nie przyjmować przesyłki oraz na miejscu zgłosić ten faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę, Protokołu Zwrotu.

5.7. Sprzedawca przewiduje również możliwość osobistego odbioru Towaru w punkcie handlowym Sprzedawcy. Odbiór zamówionego Towaru dokonywany jest przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.6. Zwrot oraz wymiana Towaru

6.1. Zgodnie z art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 z z późn. zm.) dalej „Ustawa”, Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru

6.2. Zwracany lub wymieniany Towar powinien być kompletny, nie być używany, nie może nosić śladów użytkowania. 

6.3. Sprzedawca zwróci należność otrzymaną za zwracany towar w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Faktura korygująca jest wystawiana
w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn producenta.

6.4. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Klienta wymienić Towar na inny lub odstąpić od umowy zakupu bez zgody sprzedającego.

6.5. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę.   

6.6.  W przypadku reklamacji / zwrotu produktu uszkodzonego prosimy o dołączenie kopii Protokołu szkody sporządzonego przez kuriera.

6.7 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

6.8. W przypadku gdy dostawa jest niezgodna ze złożonym zamówieniem zamawiający ma obowiązek poinformowania sprzedawcy 3 dni od daty otrzymania zamówienia na adres info@sklepbezglutenowy.com.pl z potwierdzeniem odbioru wiadomości z jednoznaczną informacją o brakujących produktach wraz załączonym zdjęciem wszystkich otrzymanych artykułów oraz zdjęcia opakowania głównego w którym została dostarczona przesyłka. Zgłoszenie w terminie przekraczającym 3 dni od daty dostawy nie będzie rozpatrywane.


7. Gwarancja i reklamacja towaru 

7.1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych
w Kodeksie Cywilnym. 

7.2. Klient zgłaszając reklamację wysyła Towar na adres:

Sklep Bezglutenowy All4Celiac

ul. Dworcowa 66

05-820 Piastów

7.3. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, w szczególności numer telefonu lub adres email. Podany termin, w przypadku Nabywców nie będących Konsumentami, ma jedynie charakter orientacyjny.


8. Odpowiedzialność Sprzedawcy

8.1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

8.2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.


9. Ochrona danych osobowych

9.1. Klient dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.), dalej „Ustawa  o ochronie danych osobowych”,  w celu realizacji Zamówień.

9.2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

9.3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

9.4. Administratorem danych osobowych Klienta jest ROZANET Aneta Różańska Ul. Górna Droga 12 m 521 02-495 Warszawa10.
 Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

2.    Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

System PayPal - Wysyłka produktów jest realizowana niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep internetowy potwierdzenia w systemie PayPal o dokonanej płatności. Proces ten trwa do około 4 godzin. W przypadku tej płatności doliczana jest do całkowitej sumy zamówienia opłata manipulacyjna. Opłata ta wynosi 3% całkowitej sumy zamówienia.

11. Polityka Prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (czyli podmiotem który decyduje o sposobie i celach ich przetwarzania) jest ROZANET Aneta Różańska Ul. Górna Droga 12 m 521 02-495 Warszawa

ROZANET Aneta Różańska Ul. Górna Droga 12 m 521 02-495 Warszawa przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej:RODO).

ROZANET Aneta Różańska Ul. Górna Droga 12 m 521 02-495 Warszawa przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) realizacji i wysyłki zamówienia

b) Blue Media S.A.

c) Przelewy 24

d) PayPal

e) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Alior Bank. („Bank”) w związku z:

 

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do  w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez  BLUE MEDIA S.A. , PRZELEWY 24, PAYPAL w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową  i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez  BLUE MEDIA S.A. , PRZELEWY 24, PAYPAL należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) Alior Bank

b) Blue Media S.A.

c) Przelewy 24

b) PayPal

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do BLUE MEDIA S.A. , PRZELEWY 24, PAYPAL przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do BLU MEDIA S.A. , PRZELEWY 24, PAYPAL  w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez  BLU MEDIA S.A. , PRZELEWY 24, PAYPA w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a BLUE MEDIA S.A. , PRZELEWY 24, PAYPAL.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

-          dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

-          żądania ich poprawiania lub sprostowania

-          żądania ich usunięcia,

-          żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

-          do przenoszenia danych,

-          do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-          niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

-          w przypadku  gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody - prawo do cofnięcia przez Ciebie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie żądania należy zgłaszać pisemnie na adres ROZANET Aneta Różańska Ul. Górna Droga 12 m 521 02-495 Warszawa

W przypadku uznania, że przetwarzanie  Pani/Pana  danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci  prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe - które są nam przekazywane - (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i dokładamy wszelkich starań aby były należycie zabezpieczone i bezpiecznie przechowywane. 

 

 

 

 

 

 

Firma
Kontakt

Sklep bezglutenowy

ul. Dworcowa 66

05-820 Piastów

 tel 536 406 557

info@sklepbezglutenowy.com.pl

pracujemy od 9 do 14

Numer rachunku bankowego

Alior Bank

26 2490 0005 0000 4500 7440 0656